Hoppa till innehåll

Billiga utdelningsaktier

I motsats till vad du kanske tror när du hör termen ”billiga utdelningsaktier” så syftar det inte till det priset som du har betalat för din aktie, tvärtom så handlar det istället om aktiens värde och alltså hur mycket du egentligen får för pengarna.

Genom att investera i utdelningsaktier så kan du på ett relativt enkelt och bra sätt känna en direktavkastning på de aktier som finns i din portfölj utan att för den delen behöva sälja aktierna ifråga. Istället ger utdelningsaktier dig en regelbunden utbetalning på en viss summa utan att du själv behöver göra någonting. Hur ofta du får denna utbetalning och när kan skilja sig en hel del från bolag till bolag. I Sverige till exempel är det vanligt att denna utbetalning endast sker en gång per år, medan du hos flera bolag utomlands även kan dra nytta av utbetalningar varje halvår, kvartal eller till och med varje månad.

Komplettera och diversifiera din portfölj med utländska utdelningsaktier

Om du redan har viss erfarenhet med investeringar så vet du kanske redan att det alltid är en bra idé att diversifiera din portfölj med olika aktier från flera olika marknader, branscher och bolag, och detta inkluderar självklart också geografiskt. Genom att sprida ut dina investeringar över flera områden så sprider du också dina risker över ett större område och skapar på så sätt en mer stabil portfölj med mindre risk.

Genom att investera i utländska utdelningsaktier så kan du också bland annat dra nytta av fler och mer frekventa utdelningar än vad du ofta kan få hos svenska företag.

Som tidigare nämnts så brukar utbetalningen hos just svenska bolag vara endast en gång per år, men hos andra bolag utomlands och kanske främst i USA så är det vanligt för bolag att göra utdelningar även varje halvår, kvartal eller till och med varje månad.

6 nyckeltal att hålla koll på när du letar efter billiga utdelningsaktier

Huruvida en utdelningsaktie är billig eller dyr har som sagt ingenting att göra med priset på aktien ifråga. Med andra ord så betyder inte ett lågt pris på en aktie att den är en billig aktie och vise versa. Vad som istället avgör om en aktie är billig eller ej är dess värde och hur mycket valuta du får för pengarna.

För att räkna ut vad värdet är på din aktie så finns det flera olika värderingsmultiplar eller nyckeltal som du kan använda dig av för att räkna ut aktiens värde. Du behöver förvisso inte använda dig av samtliga nyckeltal för att räkna ut detta värde, utan ofta kan det räcka med en enda. Men genom att använda dig av flera olika så kan du ofta få en mycket mer nyanserad och djupare bild av aktien ifråga, och det kan du tjäna på i längden.

Med det sagt så är detta något som kräver både en hel del kunskap och insikter om aktiehandel och aktier och av den anledning så är dessa värderingsmetoder något som används av kanske främst mer erfarna investerare och inte nybörjare. Så om du är nybörjare eller kanske inte så bekant med hur dessa nyckeltal fungerar så kan det löna sig att läsa på lite extra i förväg innan du börjar använda dem i praktiken.

Price to Earnings eller P/E-tal

Detta värde räknas ut genom att man tar aktiekursen och dividerar den med årsvinsten per aktie. Genom att använda dig av detta nyckeltal så kan du se både det aktuella vinstutfallet och en prognos för framtida vinster. Man kan rent konkret säga att det är aktiens pris i relation till hur mycket vinst som bolaget gör på aktien ifråga.

P/E-talet kan i sin tur också ge dig en tidsuppfattning om hur lång tid det kommer att ta innan du tjänat tillbaka din grundinvestering, eller med andra ord; de pengarna som du betalat för aktien när du köpte den.

Som ett exempel så betyder ett P/E-tal på 20 att det kommer att dröja 20 år innan du tjänat tillbaka pengarna som du har betalat för aktien ifråga, förutsatt att bolagets prestationer och intäkter fortsätter på samma sätt som de gör idag. Har aktien istället ett P/E-tal på 10 så förväntas det istället dröja 10 år. Med andra ord så är ett lägre tal att föredra. Vad räknas då som ett lågt tal? På Stockholmsbörsen så ligger genomsnittet för bolag på omkring 14-15 vilket då betyder att allt under 15 kan räknas som lågt.

P/E-talet kan också ge dig en indikation på vilka förväntningar som marknaden har på bolaget ifråga. Ett högt P/E-tal kan betyda att man förväntar sig en stark tillväxt, men å andra sidan så kan det också vara ett tecken på att företaget är övervärderat.

Är företaget ett större äldre bolag som redan nått sin peak när det gäller tillväxt så har det ofta ett lägre P/E-tal då marknaden helt enkelt inte förväntar sig någon fortsatt explosiv utveckling. Ett mindre eller nyare företag har å sin sida en större potential för tillväxt men kanske sämre likviditet och har därför ett högre P/E-tal då man lägger en högre förväntan på företagets tillväxt och utveckling.

Värt att notera dock är att förhållanden med P/E-tal kan variera ganska stort mellan olika branscher och segment så av den anledningen är det viktigt att jämföra bolaget ifråga med likvärdiga konkurrenter, alltså bolag inom samma bransch.

Hög totalavkastning

Totalavkastningen är ett bra sätt att jämföra utdelningsaktier med tillväxtaktier. Som namnet kanske antyder så är totalavkastningen en kombination av aktiens utdelningar tillsammans med dess värdeökning.

En utdelningsaktie är en aktie som låter aktieägaren ta del av bolagets vinst med jämna mellan rum. Hos svenska bolag sker detta som sagt ofta en gång om året, men det finns även flera andra bolag utomlands som delar ut oftare så som halvårsvis, kvartalsvis eller månatligen. Med andra ord så får du en löpande avkastning.

En tillväxtaktie å andra sidan ger ingen utdelning utan som namnet antyder så har den en bättre tillväxt och en stigande aktiekurs vilket ger utbetalning och en avkastning den dagen som du säljer aktien ifråga.

Vad som du kan räkna som en hög totalavkastning varierar och beror på flera olika faktorer beroende på hur lång tidperiod som du tittar på. Om du planerar att investera en kortare period så som ett år så kan en totalavkastning som överstiger index ofta anses vara hög. Detta brukar i regel ligga på runt 6% efter att man räknat bort inflation.

Planerar du däremot att investera över en längre tid så finns det andra saker som du också behöver ha i åtanke och då kanske framförallt företagets risktagande.

Till exempel så kan ett företag ha väldigt hög totalavkastning men samtidigt också ta väldigt höga risker både nu och i framtiden. Även om det kanske går bra just nu så betyder det inte att det kommer gå lika bra i framtiden, utan en dag så kanske vinden vänder och förvandlar de stora vinsterna till väldigt stora förluster istället.

Med andra ord så behöver den högsta totalavkastningen inte alltid vara bäst. Istället så kan en aktie med en något lägre totalavkastning där man har en bättre balans mellan utdelning och tillväxtökning, och tar mindre risker vara en bättre och billigare investering än en investering med en hög totalavkastning i kombination med hög risk.

Precis som med P/E-talet så är det alltid bäst att jämföra denna jämförelsemetod mellan flera likvärdiga företag för att få ett mer rättvisande värde.

Price through Sales eller P/S-tal

P/S-talet är det värde som visar aktiens pris i förhållande till bolagets omsättning och räknas fram genom att man dividerar aktiekursen med företagets aktuella omsättning per aktie. Rent konkret så användas P/S-talet som ett sätt för att få en indikation på hur det går för företaget rent försäljningsmässigt och hur marknaden värderar företagets omsättning.

Ett lågt P/S-tal kan vara en indikation på att en viss aktie är billig som ett resultat av att det är lågt värderat jämfört med företagets försäljningsomsättning. Det kan också vara en indikation på att marknaden väntar sig att bolagets omsättning kommer att minska.

Till skillnad från P/E-talet så kan P/S-talet vara lite mer krångligt och komplicerat att använda då det kräver mycket mer tolkning.

Price to Cash Flow eller P/CF-tal

Att en aktie har ett lågt P/CF-tal kan också vara en indikation på att aktien ifråga är billig. Detta är som du kanske kunde räkna ut ett mått på aktiens pris i relation till företagets kassaflöde, eller de pengar som flödar in i verksamheten, per aktie. Detta räknas ut genom att man dividerar aktiepriset med det operativa kassaflödet per aktie.

Ett väldigt högt eller ett negativt P/CF-tal kan vara ett tecken på att marknaden förväntar sig att företagets kassaflöde kommer att stiga betydligt framöver, men det kan på samma gång vara ett tecken på att företaget är ekonomiskt instabilt.

Ett lågt P/CF-tal visar att aktiens pris är lågt i förhållande till hur mycket pengar som företaget tjänar per aktie, medan ett högt P/CF-tal alltså visar det motsatta.

Price per Bookvalue eller P/B-tal

P/B-talet är alltså den ration som visar aktiens pris i förhållande till företagets bokförda tillgångar och räknas ut genom att dividera det sammanlagda värdet av alla aktier med det sammanlagda värdet av de bokförda tillgångarna.

Detta tal kan ge dig som investerare information om hur mycket eget kapital som bolaget har i relation till aktiekursen och detta nyckeltal kan vara särskilt intressant när du analyserar bolag inom typiskt kapitaltunga branscher så som banker, fastighetsbolag, skogsbolag eller andra företag med mycket fasta tillgångar.

Allt med ett värde under 1 brukar i regel klassas som ett lågt P/B-tal.

Vad som kan vara värt att notera när det gäller P/B-tal är att det endast inkluderar just de bokförda tillgångarna. Detta betyder att eventuella dolda värden, alltså tillgångar som är för lågt bokförda eller inte bokförda överhuvudtaget, inte finns med av P/B-talet.

P/B-talet kan vara ett bra sätt att hitta billiga utdelningsaktier då ett lägre tal betyder att du får köpa det egna kapitalet till en billig peng. Om P/B-talet ligger under 1 så betyder det att du betalar mindre för aktien ifråga än vad bolagets egna kapital per aktie är.

Ett tal över 1 betyder alltså att du betalar mer för en aktie än vad det egna kapitalet är, men det behöver för den delen inte betyda att det är något dåligt. Det kan tvärtom också vara ett tecken på att marknaden är positiv och hoppfull om företagets framtid och är av den anledningen villig att betala ett högre pris för aktien ifråga.

Med andra ord så bör du inte basera en fullständig analys på endast P/B-talet.

Return on Equity (ROE) eller Avkastning på eget kapital

ROE eller avkastning på eget kapital ger dig information om hur pass lönsamt ett bolag är. För att klassas som högt så bör detta värde ligga runt 15-20%, men även här så bör du ta hänsyn till både olika branscher liksom olika storlek på företag.

Att en aktie har ett högt ROE-värde visar på att bolaget är duktigt på att skapa en positiv avkastning på det egna kapitalet utan något behov av nya investeringar och därför är aktien billig. Ju färre skulder och tillgångar som ett bolag behöver dra på sig för att generera en positiv avkastning på sitt egna kapital desto bättre och detta i sin tur innebär ett högre ROE-värde.

En relativ utvärdering

Genom att använda dig av ovanstående metoder, men även vissa andra som inte nämnts här, så kan du alltså göra vad som kallas en relativ utvärdering. Denna typ av utvärdering är mycket snabbare och lättare att göra än en absolut utvärdering som är en annan metod du kan använda för att utvärdera en aktie.

En annan skillnad mellan en relativ och en absolut utvärdering är att en relativ utvärdering jämför ett bolag mot flera andra medan en absolut utvärdering endast analyserar bolagets egna data utan att jämföra det mot sina konkurrenter.

För att sammanfatta det enkelt så kan en aktie räknas som billig om det har ett lågt P/E-tal, en hög totalavkastning, ett lågt P/S-tal, ett lågt P/CF-tal, ett lågt P/B-tal eller ett högt ROE eller hög avkastning på eget kapital.

Utbud och efterfrågan

Precis som vilka andra handelsvaror som helst så styrs en akties pris på många sätt av utbudet och efterfrågan. Priset på en aktie sjunker i regel när det är ett gott utbud av ägare som vill sälja sina aktier i ett visst bolag. På samma sätt så går priset upp när efterfrågan är större men antalet aktier till salu går ner.

Detta kan i sin tur påverkas av flera olika faktorer så som företagets ekonomiska resultat, branschens framtidsutsikter, marknadstrender, bolagets rykte, konjunktur, konkurrenter och tillväxtpotential. Samtliga av dessa variabler kan av sig självt påverka relationen mellan utbud och efterfrågan både över kortare tid och över det långa loppet, och kan i sin tur också påverka aktiekursen.

När det gäller utdelningsaktier så kan även bolagets utdelningshistorik spela en stor roll. Om ett företag till exempel lyckas bibehålla en stark utdelningstrend med regelbundna utdelningshöjningar och regelbunden utdelning utan avbrott så brukar det i regel få en positiv effekt på aktiekursen. Som du kanske kan vänta dig så är stabila utdelningsaktier väldigt högt efterfrågade vilket i sin tur leder till att priset på dem går upp.

Om ett bolag däremot väljer att gå åt andra hållet och slopa utdelningarna eller regelbundet sänker dem så kan det i sin tur ha en negativ effekt på aktiekursen då efterfrågan minskar samtidigt som utbudet ökar, vilket inte är så konstigt då folk vill bli av med sina olönsamma aktier.

Vad är en utdelningsaktie och hur skiljer den sig från en tillväxtaktie?

Den stora skillnaden mellan en utdelningsaktie och en tillväxtaktie är att en utdelningsaktie låter dig få en del av företagets vinst regelbundet. En tillväxtaktie å andra sidan ger dig bara avkastning i samband med att du säljer den i framtiden efter att den förhoppningsvis har stigit i värde.

Som du kanske redan vet så innebär köp av aktier helt enkelt att du köper en ägarandel i bolaget ifråga och blir delägare. Detta betyder i sin tur att du kan ta del av företagets vinster både nu och i framtiden.

Hur mycket av vinsten som varje enskild aktie kan ge är ofta upp till varje företag att besluta om själva och dessa beslut fattas av företagsledningen tillsammans med majoritetsägarna på en bolagsstämma. Detta beslut i sin tur baseras på bolagets senaste resultat och dess ekonomiska status överlag.

Vanligtvis så består utdelningen av kontanter men det kan också röra sig om andra tillgångar i företaget.

Vad som kan vara värt att komma ihåg dock är att alla aktier inte är utdelningsaktier. Det finns vissa bolag som istället väljer att återinvestera sina eventuella vinster direkt i företaget och istället satsa på att fortsätta att expandera företaget och växa. Detta gäller kanske framförallt startups och andra bolag som befinner sig i expansiva tillväxtfaser, men det finns även större bolag så som till exempel Twitter som också har valt att inte göra några utdelningar.

För att ett företag ska kunna ge utdelning så krävs det ju också självklart att företaget ifråga faktiskt också går med vinst då ett minusresultat innebär att det inte finns några pengar att dela ut.

Huruvida en aktie ger utdelning eller inte står alltid angivet i aktiens information tillsammans med hur stor denna utdelning är och dess historia, osv.

Utdelningsbeloppet som anges i aktiens information är alltid per aktie vilket betyder att ju fler aktier du äger, desto större utdelning får du.

Utdelning = starkt och stabilt företag

För att ett företag ska kunna betala ut utdelning till sina aktieägare så krävs det självklart att det går med vinst och att det därför finns utrymme i bolagets budget för att ge utdelningar. Om ett bolag ger regelbundna utdelningar så är detta ofta ett tecken på att det är ett välskött, stabilt och välmående bolag. Om detta dessutom är en trend som sträcker sig över tid så är detta i sin tur ett tecken på att det drivs av en kompetent ledning som lyckas styra företaget på bästa möjliga sätt.

Med det sagt så är det också värt att notera att det även finns flera välskötta och framgångsrika bolag som också valt att inte ge någon utdelning till sina ägare av olika anledningar.

Men varför delar ett företag ut vinsten då? Det är lätt att tänka sig att det är bättre att ha mycket kapital kvar i företaget, men så är inte fallet. Dessa utdelningar görs för att hålla en bra balans i kapitalet där för lite pengar självklart inte är bra, men det är inte för mycket pengar heller. För att ett företag ska fungera optimalt så är det alltså bäst att man har tillräckligt för att driva företaget, täcka kostnader, utveckla verksamheten genom nya investeringar och helt enkelt fortsätta gå med vinst. Skulle företaget därför sitta på ett stort överskott så slår det istället negativt där man ska räkna lönsamhet och prestation och det är därför som många bolag väljer att ge utdelningar.

Av samma anledning så kan ett företag därför besluta att ge en extra utdelning i samband med att man gör en stor försäljning till exempel.

Tittar man istället på lite äldre, större och mer etablerade bolag som kanske har nått sitt tak när det gäller tillväxt så brukar dessa i regel dela ut en större del av vinsten än andra då man helt enkelt inte längre befinner sig i någon större expansionsfas som kräver nya investeringar. Detta är dock inte alltid ett gott tecken. Om ett företag är stagnerat och sitter med en trött ledning som inte verkar sätta särskilt stor tilltro till bolagets framtida utveckling så kan det vara bättre att vända sig någon annanstans. Av den anledningen så ska du alltså inte stirra dig blind på utdelningen utan även titta på andra faktorer i hur företaget drivs och fungerar i övrigt.

Utdelning och direktavkastning

Uttrycken utdelning och direktavkastning är något som många ofta kan blanda ihop och då kanske framförallt om man är nybörjare när det gäller utdelningsaktier och kanske inte har så stor koll på hur de fungerar. Å ena sidan så står de i relation till varandra även om de har två olika värden. Man kan enkelt säga att de är två sidor av ett och samma mynt.

En utdelning är ett fast belopp som anges per aktie, till exempel om man säger 5 kronor per aktie. 5 kronor är alltså den summa som du som ägare erhåller per utdelning och per aktie. Så om du äger flera aktier så får du en högre utdelning.

En direktavkastning å andra sidan anges istället i procent och visar utdelningens andel av det totala priset på aktien. Så om priset per aktie är 100 kronor och utdelningen sitter på 5 kronor så är direktavkastningen alltså 5%. Till skillnad från utdelningen så kan avkastningens värde gå både upp och ner beroende på aktiens pris. Utdelningen å sin sida är alltid densamma fram tills man beslutat något annat på en bolagsstämma.

Högre direktavkastning i samband med att aktiekursen sjunker

Det är väldigt lätt att lockas av en högre direktavkastning och visst kan det vara bra om du till exempel sparar kortsiktigt. Men det kan också på samma gång vara ett tecken på att bolaget har problem.

I samband med att aktiekursen sjunker så stiger också direktavkastningen. Låt säga att aktiekursensvärde ligger på 100 kronor idag och utdelningen är 5 kronor. Då har du en direktavkastning på 5%. Skulle aktiens pris plötsligt rasa imorgon och istället sitta på 75 kronor så kommer utdelningen att vara densamma men direktavkastningen har då istället stigit till 6,66%.

Om ett bolag har haft en väldigt hög direktavkastning under en längre tid eller om den plötsligt stiger väldigt kraft så kan det därför vara bra att fråga dig varför.

Risken finns annars att du köper aktier med en hög direktavkastning i ett bolag som har ekonomiska problem vilket i sin tur innebär att det bara är en tidsfråga innan utdelningarna slopas eller behöver minskas vilket i sin tur leder till en försämrad aktiekurs och att du går med förlust.

Även bolagets tillväxt i kontrast till utdelningens storlek är viktigt att ha i åtanke när det gäller utdelningsaktier. Att ett bolag ger väldigt höga utdelningar och direktavkastningar går ofta hand i hand med att bolaget har en väldigt låg eller obefintlig tillväxt. Att ett bolag har valt att betala ut hela eller en väldigt stor del av sin vinst betyder kort sagt att det inte finns några pengar kvar att återinvestera i verksamheten vilket i sin tur betyder att det blir svårt att växa. Detta i sin tur innebär att aktiekursen kommer att stagnera.

Detta är kanske inte så viktigt om du bara planerar att spara kortsiktigt då en aktie med hög direktavkastning och låg tillväxt tvärtom kan vara ett bra val. Har du däremot planer på att spara över längre tid så spelar företagets ekonomiska tillväxt en väldigt stor roll. Därför är det alltid bättre att satsa på aktier som kanske ger dig en något lägre utdelning men samtidigt har en bättre tillväxt. Som regel bör du hellre titta på ett bolag med en direktavkastning som ligger runt 1-4%.

Titta på bolag med en stabil utdelningstrend

Om du vill lyckas med dina utdelningsaktier så lönar det sig alltid att kolla på deras utdelningshistorik, utdelningstillväxt och deras utdelningsandel.

Om företaget ifråga har lyckats göra regelbundna utdelningar under flera år i rad utan avbrott så är detta alltid ett gott tecken. Detsamma gäller om deras utdelningar dessutom har fortsatt att växa och höjas under samma tid. Med det sagt så ska andel också vara rimlig och något som håller i längden. Det är inte bra för ett företag att ge bort för stor del av sin vinst som utdelning till sina aktieägare, men på samma gång så är det inte så kul att inte få något överhuvudtaget heller.

Att ett bolag har en stabil utdelningshistorik som sträcker sig flera år eller årtionden bakåt i tiden är ett tecken på att bolaget ifråga är välskött och stabilt.

Med det sagt så behöver en slopad utdelning något år inte nödvändigtvis innebära att bolaget är dåligt, utan det kan vara en bra idé att kolla varför man valt att slopa eller minska utdelningen något år. Detta kan till exempel vara resultatet av en ekonomisk kris eller att man valt att satsa på andra investeringar istället. Med andra ord så är det inte hela världen om ett företag har behövt minska eller slopa sin utdelning vid något tillfälle, så länge detta inte är något som har fortsatt att hända över tid. I det fallet så kan det vara ett tecken på att något kanske inte står rätt till.

I regel är det alltså bättre att hålla sig till de bolag som har en så stabil historik som möjligt.

En bra utdelningstillväxt är också särskilt viktigt att hålla koll på om du planerar att investera långsiktigt då det kan ge en stor effekt över tid på din avkastning. Att utdelningen fortsätter att höjas är också ett bra tecken på att företaget kommer att fortsätta att gå med vinst.

Med det sagt så är det samtidigt också värt att komma ihåg att en bra historik inte alltid nödvändigtvis är en garanti för hur utdelningen kommer att se ut i framtiden. Av den anledningen så bör du aldrig investera mer än vad du har råd att förlora om något skulle gå snett.

Utdelningsandelen visar hur stor del av den totala vinsten som delas ut till aktieägarna och denna anges alltid i procent. Låt oss säga att vinsten per aktie är 10 kronor och utdelningen är 3 kronor, då betyder det att utdelningsandelen ligger på 30%.

En vettig utdelningsandel bör å ena sidan inte vara för låg då du ju trots allt vill få din egen del av kakan, men å andra sidan så bör den heller inte vara för hög. Om denna andel ligger på 100% så innebär det att ingen del av vinsten går tillbaka in i företaget. Detta innebär i sin tur också att det heller inte finns något utrymme för framtida utdelningshöjningar.

Vad är en preferensaktie?

Preferensaktier, eller preffar som de också kallas, är en speciell typ av aktie som ger dig företräde till utdelningar. Dels får du alltså förtur vid en vanlig aktieutdelning men du får också förtur om bolaget skulle gå i konkurs eller behöva likvideras.

Precis som för stamaktier så sätts utdelningen för preferensaktier i förväg, men skillnaden här är att till skillnad från stamaktier så kan utdelningen för preferensaktier inte ändras om bolaget skulle gå med en bättre vinst än väntat och därför besluta sig för att höja utdelningen.

Med andra ord så är du med en preferensaktie garanterad utdelning före alla andra men du kan å andra sidan inte dra nytta av några utdelningshöjningar. Värt att notera är också att du med preferensaktier heller inte är garanterad någon utdelning.

Dessa aktiers särskilda förmåner innebär ofta att de är dyrare än vanliga utdelningsaktier.

Även om det finns flera fördelar med preferensaktier så bör du dock aldrig fylla din portfölj uteslutande med preferensaktier, men de kan vara ett bra komplement till övriga aktier i din portfölj.

Att investera i en balanserad utdelningsportfölj kan vara ett bra sätt att öka på ditt sparande på sikt, men du bör dock aldrig investera mer än vad du har råd att förlora.